Bosch Car Service DEXTTER s.r.o.

Sem vložte text nadpisu

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť DEXTTER s.r.o. spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje Zákazníka, a to meno, priezvisko, email, tel. č., nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre poskytovanie služieb DEXTTER s.r.o., a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov Zákazníka sa vykonáva po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov spracúvania.

Zákazník môže zaškrtnutím príslušného políčka prejaviť svoj súhlas s kontaktovaním a zasielaním informácií o novinkách a špeciálnych ponukách DEXTTER s.r.o. alebo jej obchodných partnerov. Zaškrtnutím tohto políčka tak Zákazník ako dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne DEXTTER s.r.o. v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov.

Zákazník zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je Zákazník povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť DEXTTER s.r.o.

V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, kde sú taktiež upravené aj práva Zákazníka ako dotknutej osoby. Zákazník má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má Zákazník zároveň (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má Zákazník v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný.

V prípade, že si uplatňuje Zákazník niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti Zákazníka nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má DEXTTER s.r.o. oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si DEXTTER s.r.o. právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Ako dotknutá osoba má Zákazník právo podať sťažnosť DEXTTER s.r.o. a dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

DEXTTER s.r.o. vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Osobné údaje Zákazníka môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a to najmä orgány verejnej moci, poskytovatelia IT služieb (.). Údaje poskytnuté tretím osobám môžu byť použité výhradne na účely, na ktoré boli osobné údaje získané.

Dňa 27.03.2013 spoločnosť podpísala Zmluvu o poskytovaní servisných a záručných služieb „Bosch Car Service“, so spoločnosťou Robert Bosch, spol. s r.o., čím sa zaradila do siete autoservisov, ktorých cieľom je byť úspešnými na trhu a tým sa zaviazala zaistiť určitý minimálny štandard ňou poskytovaných služieb pod hlavičkou Bosch Car Service.

Motor

Brzdy

Skla

Elektronika

Prehliadky

Osvetlenie

Pneumatiky

Mechanické
systémy

Klimatizácia

Otváracia doba

Po – Pi: 8:00 – 17:00 hod.
Sobota 09.00 -13.00 hod.

Kontakt

NON STOP SERVIS 0905 399 949

DEXTTER s.r.o.
Moldavská cesta 45
040 11 Košice

Mobil: 0915 399 998
E-mail: dextter@dextter.sk

GPS: N 41 56.489, E 4 21.233

DEXTTER s.r.o. | Moldavská cesta 45, 040 11 Košice |  0915 399 998dextter@dextter.sk |

NON STOP SERVIS 0905 399 949

© Bosch Car Service DEXTTER